Algemene voorwaarden

Samenvatting

 • Adviz is een platform waarop de meeste content aangeleverd wordt door gebruikers. Het platform is eigendom van Adglomera BV.

 • De gebruiker van het platform is verantwoordelijk voor de aanmeldingsgegevens en voor alles wat hij publiceert. De gebruiker mag geen illegale of schadelijke content publiceren.

 • Adglomera BV kan content gepubliceerd door gebruikers wel controleren, maar is niet aansprakelijk voor content gepubliceerd door gebruikers.

 • Niet naleven van deze voorwaarden kan resulteren in een (al dan niet tijdelijke) blokkering van de diensten, zonder waarschuwing.

 • De aansprakelijkheid van Adglomera BV is strikt gelimiteerd.

1. Toepasselijkheid

Voor het gebruik van Adviz gelden uitsluitend de onderstaande algemene voorwaarden (hierna te noemen "voorwaarden") van Adglomera BV. Eventuele voorwaarden van de gebruikers worden weersproken.

2. Inhoud van de overeenkomst, verhouding van gebruikers t.o.v. derden

2.1 De Adviz-website is een webplatform, waar u als geregistreerde gebruiker, onder onze voorwaarden, bedrijfsvermeldingen binnen vastgelegde rubrieken kunt plaatsen. U bent zelf voor de door u geplaatste bedrijfsvermeldingen verantwoordelijk. Adviz biedt u enkel een platform voor de publicatie van bedrijfsvermeldingen op het internet.

2.2 Adglomera BV wordt zelf geen contractpartij bij overeenkomsten die tussen u en derden eventueel afgesloten worden of zullen worden. Het afsluiten en de vormgeving van zulke overeenkomsten zijn uitsluitend aangelegenheid van de gebruiker en zijn eventuele contractpartner. Ook de nakoming van eventueel via de Adviz-website geïnitieerde overeenkomsten gebeurt uitsluitend door u dan wel uw contractpartner.

3. Gebruikersgroep, registratie, plaatsen van bedrijfsvermeldingen

3.1 In beginsel staan de diensten van Adviz een ieder ter beschikking. U registreert zich op Adviz, indien u het hiervoor betreffende registratieformulier waarheidsgetrouw en volledig online invult en per muisklik bevestigt. Veranderen uw gegevens later, dan bent u verplicht deze bij Adviz onmiddellijk te actualiseren. De registratie wordt door de activering van uw toegang door Adglomera BV afgesloten, waardoor de overeenkomst tussen u en Adglomera BV tot stand komt. Er bestaat geen recht op het afsluiten van een gebruikersovereenkomst.

3.2 Bedrijfsvermeldingen die aangevuld zijn met foto's en/of een beschrijving worden eerst getoond op de overzichtspagina's van de dochtersites van Adviz. Daarbinnen worden de bedrijfsprofielen alfabetisch gesorteerd. De gebruiker heeft de mogelijkheid om de algemene sortering aan te passen via een dropdownmenu met volgende mogelijkheden: "met beschrijving" (de standaard sortering), "alfabetisch A-Z", "alfabetisch "Z-A", "Afstand" (de afstand tot de geselecteerde gemeente of stad).

3.3 U kunt de gebruikersovereenkomst met Adglomera BV te allen tijden opzeggen. Daartoe volstaat een e-mail aan de klantenservice via het contactformulier. Tevens kunt u de gebruiksovereenkomst opzeggen door uw account zelf te verwijderen. Daartoe logt u in op Mijn Adiz, en klikt u op 'Deactiveren' onder 'Account'. In beide gevallen worden al uw gegevens definitef verwijderd uit onze bestanden.

3.4 De opdracht voor Adglomera BV met betrekking tot het plaatsen van een bedrijfsvermelding komt pas tot stand, wanneer:

 • Adglomera BV uw aanvraag schriftelijk of per e-mail bevestigd heeft of

 • Adglomera BV uw aanvraag uitvoert, in het bijzonder dat Adglomera BV uw bedrijfsvermelding online plaatst.

3.5 Adglomera BV behoudt zich het recht voor om het plaatsen van bedrijfsvermeldingen van gebruikers te weigeren of om geplaatste bedrijfsvermeldingen te schorsen of te verwijderen in geval er concrete aanwijzingen zijn dat de inhoud van de bedrijfsvermelding(en) in strijd is met de gebruikersvoorwaarden, ingaat tegen wettelijke verboden of de goede zeden. Tevens behoudt Adglomera BV zich het recht voor bedrijfsvemeldingen te weigeren indien de inhoud niet past binnen de rubrieken die Adviz hanteert.

4. Verantwoordelijkheid voor het invoeren van gegevens, waarheidsgetrouwe informatie

4.1 U bent in juridische zin verantwoordelijk voor de door u op de webpagina?s van Adviz en dochtersites geplaatste informatie, waaronder de door u opgegeven bedrijfsvermeldingen. U belooft dat bij het plaatsen van bedrijfsvermeldingen de door u geadverteerde artikelen, diensten of banen volledig en naar waarheid worden beschreven en dat correcte en volledige informatie over uzelf dan wel uw bedrijf wordt gegeven. U bent verder verplicht, om uw bedrijfsvermeldingen in de juiste rubriek op te geven dan wel te plaatsen en uw verplichtingen uit deze voorwaarden ook tegenover andere gebruikers van Adviz in acht te nemen en na te komen. Het gelijktijdig plaatsen van meerdere bedrijfsvermeldingen met soortgelijke inhoud is verboden, tenzij het om duidelijk onderscheiden vestigingen van uw organisatie gaat. Ondernemers, die goederen of diensten aan consumenten aanbieden, zijn verplicht deze de wettelijk voorgeschreven consumenteninformatie te verstrekken en ze met name op het wettelijk herroepingsrecht te wijzen, indien een dergelijk recht bestaat.

4.2 U verplicht zich ertoe, om geen informatie op de (internet-)websites van Adglomera BV te plaatsen of bedrijfsvermeldingen te plaatsen, die tegen deze gebruikersvoorwaarden, tegen het geldende recht, tegen de rechten van derden of tegen de goede zeden verstoten (hierna te noemen "verboden inhoud").

Voor gebruikers van Adviz is het in het bijzonder verboden om:

 • in strijd te handelen met wetten

 • oneerlijk of misleidend te handelen

 • de rechten van derden te schenden

 • spam, kettingbrieven of piramidesystemen te distribueren of te adverteren

 • virussen of andere technische toepassingen te versturen, die Adviz of de belangen dan wel het eigendom van Adviz-bezoekers en -gebruikers kunnen schaden

 • onze infrastructuur overmatig te belasten of op een andere wijze het probleemloos functioneren van Adviz te verstoren

 • de inhoud van andere bedrijfsvermeldingen te kopi?ren, te veranderen of te distribueren

 • gegevens, in het bijzonder e-mailadressen, van andere gebruikers te verzamelen of op welke manier dan ook te verschaffen zonder de toestemming van de desbetreffende gebruiker

 • maatregelen mijden die ertoe dienen de toegang tot Adviz te verhinderen of te beperken

4.3 Bestaan er concrete aanwijzingen van verboden inhoud (zie paragraaf 4.2), dan heeft Adglomera BV het recht de verboden inhoud, dan wel de bedrijfsvermeldingen met deze verboden inhoud tijdelijk of permanent te blokkeren of te verwijderen, de gebruiker een waarschuwing te geven of de registratie van de gebruiker tijdelijk of permanent te blokkeren of de gebruikersovereenkomst op te zeggen. Daarbij zal Adglomera BV in redelijke mate rekening houden met de legitieme belangen van de gebruiker. Een aanspraak op restitutie voor de gebruiker, bijvoorbeeld voor reeds betaalde vergoedingen, ontstaat hierdoor niet.

4.4 U kunt te allen tijde uw gegevens zelf aanpassen. Dit kan door in te loggen op Mijn Adviz, waar u alle gegevens zelf kunt aanpassen, of door ons te contacteren via het contactformulier met een verzoek tot het wijzigen van uw gegevens.

5. Vrijstelling

U bent verplicht, Adglomera BV van claims te vrijwaren, die andere gebruikers of andere derden tegenover Adglomera BV wegens een schending van hun rechten door de door u geplaatste inhoud, in het bijzonder verboden inhoud (zie paragraaf 4.2), geldend maken, voor zover u voor deze inhoud of de plaatsing ervan, verantwoordelijk bent. Hiermee neemt u ook de kosten voor de noodzakelijke juridische verdediging van Adglomera BV inclusief alle gerechtelijke kosten en honoraria van advocaten tegen het wettelijk gangbare tarief voor uw rekening. U bent verplicht, Adglomera BV in geval van een dergelijke vordering, zo snel mogelijk, naar waarheid en volledig alle benodigde informatie te verstrekken die voor de verificatie van de vordering en een verdediging ervan noodzakelijk zijn.

6. Tarieven (alleen van toepassing op de betalende diensten)

6.1 Het aanmaken, publiceren, wijzigen of verwijderen van een bedrijfsprofiel, is gratis, evenals het ontvangen van meldingen via het contactformulier op uw profielpagina. Voor bepaalde bijkomende diensten en functies, voor extra publicitaire ruimte (zie paragraaf 7) behoudt Adglomera BV zich het recht voor kosten in rekening te brengen. Deze kosten zijn uitsluitend van toepassing nadat de gebruiker specifiek aangeeft dat hij een beroep wilt doen op een of meerdere van bijkomende diensten en akkoord gaat met de bijhorende kosten.

6.2 Alle kosten worden weergegeven en in rekening gebracht in euro. Alle weergegeven kosten zijn excl. btw.

6.3 Tenzij anders overeengekomen wordt de vergoeding van alle kosten uitgevoerd via een door Adviz aangeboden creditsysteem. Credits kunnen aangekocht worden via de op de website aangeboden betaalmethoden. Indien de incasso mislukt en u voor het mislukken daarvan verantwoordelijk bent, worden de extra kosten die dit met zich meebrengt bij u in rekening gebracht. Aangekochte of verkregen credits zijn niet restitueerbaar.

6.4 De gebruiker kan naast de gratis offerteaanvragen die via het contactformulier op de eigen bedrijfspagina verkregen worden, ook extra offerteaanvragen verkrijgen door een variabele vergoeding per type offerteaanvraag te betalen. De vergoeding wordt duidelijk vermeld voor de aankoop. Adglomera BV behoudt zich het recht voor om de prijzen van offerteaanvragen periodiek te wijzigen. De gebruiker kan aangekochte offerteaanvragen niet reclameren.

6.5 Adglomera BV informeert u per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres over nieuwe facturen. Onze facturen worden periodiek uitgegeven en verstuurd.

6.6 Adglomera BV heeft toegang tot de persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres) die verstrekt werden via de formulieren op de websites. Deze gegevens worden door Adglomera BV aan de zakelijke gebruikers verstrekt in het kader van de gevraagde diensten (kosteloos wanneer het een offerte bij een specifieke zakelijke gebruiker betreft of tegen betaling wanneer het een algemene offerte betreft).

Het is de gebruiker niet toegestaan de ontvangen offerteaanvragen en bijbehorende informatie inclusief de persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres) te verstrekken of door te verkopen aan derden en of te gebruiken voor enig ander doel dan het komen tot een overeenkomst met de betreffende aanvrager. Bij overtreding van deze bepaling heeft Adglomera BV het recht de diensten met onmiddellijke ingang op te schorten en de overeenkomst te beëindigen en enige schade die zij lijdt door dergelijk handelen van de gebruiker op de gebruiker verhalen.

6.7 Indien u gebruik maakt van de betaalde diensten en de betaling van de kosten daarvan niet op tijd wordt voldaan, kan Adglomera BV het uitvoeren van verdere betaalde diensten van deze betaling afhankelijk maken en u de toegang blokkeren totdat de betaling is voldaan.

6.8 De tarieven kunnen door Adglomera BV worden gewijzigd, al dan niet tijdelijk voor specifieke promoties, introductie van nieuwe functionaliteiten of andere marketingactiviteiten.

7. Bedrijfsvermeldingen op platformen van partnerwebsites

De door u geplaatste bedrijfsvermeldingen kunnen gepubliceerd worden op Adviz als ook op andere websites van Adglomera BV.

8. Wijzigen van bedrijfsvermeldingteksten

8.1 Veranderen en verwijderen van bedrijfsvermeldingteksten kunt u te alle tijden zelf doorvoeren.

8.2 U heeft het recht te allen tijden van Adglomera BV te verlangen om uw bijdragen of bedrijfsvermeldingen van de Adviz-pagina's te verwijderen. Adglomera BV zal aan dit verzoek zo spoedig mogelijk gehoor geven. Wegens technische redenen is voor het verwijderen in beginsel een periode van 48 uur nodig.

9. Beperking van de aansprakelijkheid

9.1 Adviz is niet aansprakelijk voor de inhoud van bedrijfsvermeldingen die door derden worden geplaatst. Daaronder vallen onder meer fouten of onjuiste/misleidende aanduidingen in bedrijfsvermeldingen van derden alsmede de producten of diensten die door derden worden aangeboden.

9.2 Adviz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het weigeren c.q. verwijderen van bedrijfsvermeldingen die strijdig zijn met het door Adviz gevoerde beleid. Evenmin is Adviz aansprakelijk voor schade en gedragingen van adverteerders of gebruikers ontstaan door het gebruik van Adviz.

9.3 Adviz sluit de aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, uitdrukkelijk uit.

9.4 Buiten de hierboven genoemde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het maximale bedrag dat de afgelopen 12 maanden door de gebruiker aan vergoeding is betaald.

9.5 Adglomera BV streeft er naar om haar websites continu beschikbaar te houden voor web-gebruikers. Adglomera BV aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die de gebruiker mogelijk kan lijden wanneer een website niet bereikbaar is.

10. Diversen

10.1 Overdracht van rechten en plichten van de gebruiker uit het contract met Adglomera BV aan derden is alleen toegestaan als Adglomera BV daar vooraf mee akkoord gaat.

10.2 Het doorgeven van login gegevens en paswoorden aan derden, inclusief andere gebruikers, is verboden.

10.3 Adglomera BV kan zonder voorafgaande waarschuwing uw gegevens doorgeven aan de betreffende autoriteiten wanneer u de wet overtreedt. In ons Privacybeleid kan u meer lezen over hoe we met uw gegevens omgaan.

10.4 Deze overeenkomst valt onder het Belgische recht, zonder geldigverklaring van de conflictregels daarvan. In geval van geschil omtrent het gebruik van Adviz.be of deze overeenkomst zijn de Hoven en Rechtbanken voor het gebied Antwerpen, Belgi? bevoegd.

Vragen, opmerkingen en klachten kunt u ons via ons contactformulier sturen.

Top